Návrh VZN o zmene a doplnení VZN č. 10/2012 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

Späť