Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

Späť
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta a na webe mesta: 27.11.2017 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 06.12.2017