Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp

Späť