Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za soc. služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Späť