NÁVRH VZN o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nemšová

Späť
VZN vymedzuje práva a povinnosti mesta, fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta.