NÁVRH VZN o miestnych daniach - doplnenie VZN č. 10/2015

Späť
Návrh VZN: zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta: 25.11.2016 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do: 7.12.2016