Návrh VZN o miestnych daniach

Späť
Návrh VZN: zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta: 27.11.2017 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do: 7.12.2017