Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č.10/2015 o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 4/2019

Späť