Návrh VZN mesta Nemšová o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021, VZN č. 6/2021

Späť