NÁVRH VZN mesta Nemšová č. .../2015 - školské poplatky

Späť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nemšová č. /2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole.