Návrh VZN mesta Nemšová č. 05/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová (ďalej len VZN č. 05/2018)

Späť