NÁVRH VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPMN - SÚ Nemšová č. 1/2014

Späť
Mesto Nemšová v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej zákon o obecnom zriadení) a v súlade s § 4 ods. 4 písm. j) a §11 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení , sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. ....../2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-SÚ Nemšová č. 1/2014 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 38/2002,ktorým sa vyhlasuje Záväzná a smerná časť ÚPN-SÚ Nemšová – Zmeny č. 01 a ôsmich doplnkov č. 03 – 10.