Návrh VZN č. .... o zmene a doplnení VZN č. 7/2011 mesta Nemšová o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klu

Späť