NÁVRH VZN č. .../2015 o zmene a doplnení VZN č. 5/2011 o povodňových plánoch záchranných prác PO a FO podnikateľov na území mesta Nemšová

Späť