NÁVRH VZN č. .../2015 o určemí výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

Späť