Návrh VZN č. /2015 o miestnych daniach

Späť
Mesto Nemšová ukladá nasledovné druhy miestnych daní: a/ daň z nehnuteľností, b/ daň za psa, c/ daň za užívanie verejného priestranstva, d/ daň za ubytovanie, e/ daň za nevýherné hracie prístroje