NÁVRH VZN č. .../2015, ktorým sa ruší VZN č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny euro v SR

Späť