Modernizácia linky na úpravu črepov spoločnosťou VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.,

Späť

Mesto Nemšová ako dotknutá obec podľa § 65g ods. 3 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na žiadosť MŽP SR  zverejňuje v celom rozsahu dokumentáciu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vo veci:  Modernizácia linky na úpravu črepov  spoločnosťou VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová.

Oznam je zverejnený najmenej na desať pracovných dní.

Verejnosť môže doručiť na adresu: MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava, písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia.

 

Dokumentácia na stiahnutie: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-linky-na-upravu-crepov