KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - užívanie časti vodnej stavby: Kanalizácia mesta Nemšová - stavba Ľuborča

Späť
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP vydal kolaudačné rozhodnutie na užívanie časti vodnej stavby: Kanalizácia mesta Nemšová - stavba Ľuborča.