KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - na užívanie časti vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta" stavba Nemšová

Späť
Okresný úrad životného prostredia oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP povoľuje stavebníkovi, ktorým je Mesto Nemšová užívanie časti vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta" stavba Nemšová.