KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE na užívanie časti vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta" stavba Ľuborča

Späť
Okresný úrad životného prostredia oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP povoľuje stavebníkovi, ktorým je Mesto Nemšová užívanie časti vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta" stavba Ľuborča.