Inovácia výrobného procesu číreho skla v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. - oznámenie o začatí zisťovacieho konania

Späť
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP doručilo dňa 4.07.2017 na MsÚ Nemšová upovedomenie podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov účastníkom konania o tom, že dňom 14.06.2017 začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. ( Zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti pod názvom: “ Inovácia výrobného procesu číreho skla v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. .“ Zároveň požiadalo mesto o informovanie verejnosti formou zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v súlade s §18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.