Dodatočné povolenie stavby - Z. Bahnová

Späť
Stavebníčka Zuzana Bahnová požiadala dňa 15.05.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,Príjazdová komunikácia ku p. č. 1992/1“.