Dodatočné povolenie stavby - oplotenie - Patrik Mitošinka

Späť
Stavebník Patrik Mitošinka požiadal dňa 23.02.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby ,,Plot“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 4732/1.