DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY-Martin Holeček a manž.-prístavba vonkajšieho schodiska, zastrešenie terasy, prístrešok

Späť
Stavebníci Martin Holeček a manž. Janka rodená Siekelová, Ul. Šidlíkové č. 399/32, 914 41 Nemšová požiadali dňa 30.01.2015 Mesto Nemšová ovydanie dodatočného stavebného povolenia na zmenu stavby súpisné číslo 399 uskutočnenú vrozpore s právoplatným stavebným povolením F 98/02920-003/ZVI zo dňa 07.03.1999 vydaným Okresným úradom Trenčín, odborom životného prostredia: ,,PRÍSTAVBA VONKAJŠIEHO SCHODISKA, ZASTREŠENIE TERASY, PRÍSTREŠOK“.