DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - Martin Červený a manž. Michaela

Späť
Stavebník Martin Červený a manž. Michaela Červená požiadal dňa 29.06.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby ,,RODINNÝ DOM – LINEAR 324“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová a inžinierske siete.