„Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej činnosti ( ťažba štrkopieskov)“ - oznámenie o doručení zámeru ( zmene navrhovanej činnosti) navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. Veľký Slavkov

Späť
Mestu Nemšová bola Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava dňa 12.3.2018 zaslané upovedomenie o začatí posudzovania vplyvov na ŽP na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zámeru: „Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej činnosti ( ťažba štrkopieskov)“ navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. Veľký Slavkov ako dotknutej obci v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).