Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
04.07.2022 Rozhodnutie o proteste prokurátora
01.07.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie - Začatie územného konania - Parkovisko MK Sklárska / Mesto Nemšová
29.06.2022 VZN MESTA NEMŠOVÁ č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová v znení VZN č. 7/2012 a VZN č. 2/2019 (ďalej len „VZN 6/2012“)
29.06.2022 VZN mesta Nemšová č. 9/ 2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta (ÚPN) Nemšová č. 2 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť ÚP mesta Nemšová
27.06.2022 Verejná vyhláška - Upovedomenie o podanom odvolaní Rodinný dom, prevádzkové súbory SO-1 Rodinný dom, SO-2 Garáž s prístreškom, SO-3 Spevnené plochy, SO-4 Vodovodná prípojka, SO-5 Kanalizačná prípojka, SO-6 NN prípojka, SO-7 NTL prípojka
22.06.2022 Návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská“ - oprava - doplnenie rozhodnutia
17.06.2022 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - "Prípojka elektro NN, Vodný prameň Trenčianska Závada"
15.06.2022 Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
13.06.2022 Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania ,,REKONŠTRUKCIA GARÁŽE + PRÍSTREŠOK p. č. 210, NEMŠOVÁ“
13.06.2022 Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania ,,RODINNÝ DOM s. č. 1434/7 – ZMENA STAVBY“
13.06.2022 Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE o zastavení stavebného konania "Parkovisko MK Sklárska"
09.06.2022 Informácia o materiálnej pomoci a použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nemšová pre vojnových utečencov z Ukrajiny
08.06.2022 Návrh VZN mesta Nemšová,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta (ÚPN) Nemšová č. 2 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová
08.06.2022 Návrh VZN mesta Nemšová o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová v znení VZN č. 7/2012 a VZN č. 2/2019 (ďalej len „VZN 6/2012“)
07.06.2022 ZÁMER odpredať pozemok, parcelu č. 2516/57 - Kiačik
07.06.2022 ZÁMER odpredať nebytové priestory so súpisným číslom 188, ENT CENTRUM s.r.o.
07.06.2022 ZÁMER prenajať časť nebytového priestoru o výmere 181,27 m2 - VESTMOND s.r.o.
07.06.2022 ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - lesné pozemky v KÚ Kľúčové a Trenčianska Závada
07.06.2022 ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcela č. 2516/10, Kiačik
07.06.2022 ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcela č. 142/1, o.z. HUBERT