Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
30.12.2021 VZN č. 6/2021 ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018 a VZN č. 3/2019
29.12.2021 Oznámenie o začatí územného konania - Belko 14.01.2022
17.12.2021 Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania zmeny dokončenej stavby - Západoslovenská distribučná, a.s. 01.01.2022
17.12.2021 Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania - Západoslovenská distribučná, a.s. 01.01.2022
17.12.2021 VZN mesta Nemšová č. 5/2021 o miestnych daniach 01.01.2022
17.12.2021 VZN mesta Nemšová č. 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 01.01.2022
17.12.2021 VZN č. 3/2021 ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018 a VZN č. 3/2019 01.01.2022
16.12.2021 Zámer postúpenia pohľadávok mesta Nemšová na Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.
16.12.2021 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.
15.12.2021 Rozhodnutie - zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom 30.12.2021
13.12.2021 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018 a VZN č. 3/2019 29.12.2021
01.12.2021 Stavebné povolenie - Výmena okenných a dverných výplní - DRAZIL s.r.o. 17.12.2021
01.12.2021 Stavebné povolenie - záhradný domček - Korienek Juraj 17.12.2021
01.12.2021 Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s. 17.12.2021
30.11.2021 VZN mesta Nemšová č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 15.12.2021
30.11.2021 Návrh programového rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2022 a výhľad na roky 2023 –2024 17.12.2021
30.11.2021 Návrh VZN o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 15.01.2022
30.11.2021 Zámer previesť majetok mesta Nemšová - ZATIENIME s. r. o. 16.12.2021
30.11.2021 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - RozmaTech spol. s r. o. 16.12.2021
30.11.2021 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PD Vlára Nemšová 16.12.2021