Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
22.12.2020 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - TTL Group 07.01.2021
21.12.2020 Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania - Juraj Ďuriška 06.01.2021
17.12.2020 VZN mesta Nemšová č. 6/2020 o miestnych daniach 01.01.2021
17.12.2020 VZN mesta Nemšová č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 01.01.2021
17.12.2020 VZN mesta Nemšová č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 01.01.2021
17.12.2020 VZN mesta Nemšová č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 01.01.2021
08.12.2020 Stavebné povolenie - IBV Pod horou v k.ú. Kľúčové 24.12.2020
02.12.2020 Obchodná verejná súťaž - Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor v KD v Trenčianskej Závade 22.12.2020
01.12.2020 Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením - Dalibor Janega 17.12.2020
01.12.2020 Stavebné povolenie - rodinný dom - Ladislav Kojda 17.12.2020
30.11.2020 Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 16.12.2020
30.11.2020 Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 16.12.2020
30.11.2020 Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č.10/2015 o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 4/2019 16.12.2020
30.11.2020 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 16.12.2020
30.11.2020 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 16.12.2020
30.11.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Catering servis s.r.o. 16.12.2020
27.11.2020 Zámer odpredať majetok mesta - Rutiba s.r.o. 13.12.2020
27.11.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - KNŠ Nemšová/Horné Srnie 13.12.2020
27.11.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PP-TEN s.r.o. 13.12.2020
26.11.2020 Oznámenie o začatí správneho konania - výrub - Pavlina Chlebanová 03.12.2020