Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
31.12.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Nemšová - SPP distribúcia, a.s. 16.01.2020
20.12.2019 Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov v k.ú. Kľúčové 05.01.2020
18.12.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - trvalé užívanie časti líniovej stavby - ,,Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová" stavebníka RVSVV,s.r.o. 03.01.2020
13.12.2019 VZN č. 3/2019 ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018 29.12.2019
13.12.2019 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - záhradný domček - Rajníčková Zuzana 29.12.2019
13.12.2019 VZN č. 4/2019 o miestnych daniach 29.12.2019
10.12.2019 Oznámenie o začatí konania zmeny dokončenej stavby - projekt RD - Juraj Belko a manž. 26.12.2019
03.12.2019 Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 a výhľad na roky 2021-2022 20.12.2019
03.12.2019 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 20.12.2019
27.11.2019 Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS - upovedomenie - M. Suchánková, V. Suchánek 13.12.2019
25.11.2019 Oznámenie o začatí územného konania - novostavba polyfunkčného objektu bytového domu - AB B, s.r.o. 11.12.2019
22.11.2019 Oznámenie o začatí územného konania - prekládka VNV do zeme - REALLINE, s.r.o. 08.12.2019
14.11.2019 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – CKN P.Č. 4719/5, 4581 K.Ú. TRENČIANSKA TEPLÁ 22.11.2019
14.11.2019 Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej činnosti ( ťažba štrkopieskov) - Verejná vyhláška 14.12.2019
07.11.2019 Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ 22.11.2019
07.11.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - SPP distribúcia 23.11.2019
06.11.2019 Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za soc. služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 18.11.2019
06.11.2019 Návrh VZN o miestnych daniach 18.11.2019
22.10.2019 Rozhodnutie o prerušení konania - rodinný dom - Ladislav Kojda 07.11.2019
11.10.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Západoslovenská distribučná, a.s. 28.10.2019