Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
28.12.2018 VZN č. 11/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 13.01.2019
28.12.2018 VZN č. 10/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia 13.01.2019
18.12.2018 Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Prenájom areálu Nemšovského telovýchovného spolku" 03.01.2019
18.12.2018 Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor v budove Dom služieb" 03.01.2019
12.12.2018 Návrh Rozpočtu mesta Nemšová na roky 2019 - 2021 28.12.2018
12.12.2018 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia 22.12.2018
12.12.2018 Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 22.12.2018
11.12.2018 Oznámenie o začatí územného konania - BRICOL, s.r.o. 27.12.2018
06.12.2018 ROZHODNUTIE o prerušení územného konania-Novostavba dvoch bytových domov-Vlárska III-ALEX N, s.r.o. 22.12.2018
06.12.2018 ROZHODNUTIE o predĺžení termínu prerušenia konania o dodatočnom povolení stavieb-MUDr.Jozef Škunta-,,Typizovaný mobilný dom s prístreškom" 22.12.2018
06.12.2018 ROZHODNUTIE o prerušení konania - BlackSun Property 22.12.2018
27.11.2018 Oznam - Západoslovenská distribučná, a.s. 08.01.2019
22.11.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - „NOVÉ PARKOVACIE MIESTA UL. TURKOVEJ 4-20 - P.Č. 1531/231, 1531/219, 1531/318, 1531/234, 1531/353, K.Ú. TRENČÍN“ 30.11.2018
21.11.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - „VÝŤAH – CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, PIARISTICKÁ Č.42 - P.Č. 545/20 K.Ú. TRENČÍN“ 29.11.2018
16.11.2018 Obec Beluša - Územné rozhodnutie - zlepšenie cyklistickej infraštuktúry v TSK 01.12.2018
14.11.2018 Obchodná verejná súťaž - Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor v budove - Dom služieb 30.11.2018
14.11.2018 Obchodná verejná súťaž - Prenájom areálu NTS
05.11.2018 Oznámenie o začatí konania o vydaní povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV 21.11.2018
23.10.2018 Dodatočné povolenie stavby - prístrešok na sedenie a oplotenie - Zuzana Balážová 08.11.2018
23.10.2018 Návrh VZN o ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 03.11.2018