Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
27.12.2017 Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie - Dubnické štrkovisko 18.01.2018
27.12.2017 Rozhodnutie o prerušení konania - prestavba a prístavba RD - Zuzana Blažejová 13.01.2018
22.12.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – „REVITALIZÁCIA PARKU M. R. ŠTEFÁNIKA“ 04.01.2018
20.12.2017 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku 20.01.2018
12.12.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – AUGUSTÍN CHUDO, KUKUČÍNOVA 1046/8, 914 41 NEMŠOVÁ
07.12.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA ZÁPADNÁ ULICA, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – JEDNOSMERKA UL. J. HALAŠU, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA - J. HALAŠU Č.2660, 2704-2705 15.12.2017
07.12.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA OPATOVSKÁ KU GARÁŽAM 15.12.2017
07.12.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA UL. KYJEVSKÁ - KC JUH, ROZŠÍRENIE PARKOVISKA GEN. SVOBODU, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – ULICA J. HALAŠU Č.2631-35 A 2697/2700 15.12.2017
05.12.2017 Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov - JFK Servis, s.r.o. 21.12.2017
04.12.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – ÚPRAVA KRIŽOVATKY ŽILINSKÁ / POVAŽSKÁ; STATICKÁ DOPRAVA NA UL. ŠOLTÉSOVEJ 12.12.2017
28.11.2017 STAVEBNÉ POVOLENIE - Monika Schvandtnerová-RD 14.12.2017
28.11.2017 Návrh rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 a výhľad na roky 2019 - 2020 14.12.2017
27.11.2017 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 07.12.2017
27.11.2017 Návrh VZN o miestnych daniach 08.12.2017
27.11.2017 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - ALFA DM, s.r.o. - pozemok 14.12.2017
27.11.2017 ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. František Bagin 14.12.2017
27.11.2017 Kolaudačné rozhodnutie - Sídlo firmy DASKO, s.r.o. 13.12.2017
27.11.2017 ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52-Ing. Ľubomír Fehér, MBA 13.12.2017
23.11.2017 STAVEBNÉ POVOLENIE - SVB Sklárska 1,3 Nemšová 08.12.2017
21.11.2017 OZNÁMENIE o začatí územného konania - Slovanet, a.s. 07.12.2017