Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
29.12.2016 ROZHODNUTIE o prerušení konania - Dotatočné povolenie stavby - RD 16.01.2017
22.12.2016 Dodatočné povolenie stavby - garáž s prístreškom 06.01.2017
19.12.2016 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania-TVK 04.01.2017
16.12.2016 OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania o DPS a upustenie od ústneho konania - oplotenie a žumpa 02.01.2017
16.12.2016 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach 16.01.2017
16.12.2016 VZN č. 5/2016 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 16.01.2017
08.12.2016 STAVEBNÉ POVOLENIE - novostavba rodinného domu 24.12.2016
07.12.2016 Rozhodnutie - súhlas na výrub 4 ks orecha kráľovského 23.12.2016
07.12.2016 ROZHODNUTIE - súhlas na výrub 3 ks smrek strieborný 23.12.2016
02.12.2016 Rozhodnutie - výrub 5 ks javorov mliečnych 17.12.2016
02.12.2016 OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín ul. Mládežnícka č. 25 - za bytovkou 08.12.2016
02.12.2016 OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín - lokalita Slaninková pri štátnej ceste I/57 08.12.2016
02.12.2016 Verejná obchodná súťaž - predaj pozemku v k. ú. Trenčianska Závada 31.12.2016
01.12.2016 Západoslovenská distribučná - Výzva pre majiteľov nehnuteľností 01.01.2017
01.12.2016 OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby - DASKO, s.r.o. 17.12.2016
28.11.2016 Prerušenie distribúcie elektrickej energie - oznámenie verejnosti
25.11.2016 NÁVRH VZN - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 08.12.2016
25.11.2016 NÁVRH VZN o miestnych daniach - doplnenie VZN č. 10/2015 08.12.2016
25.11.2016 ZÁMER o majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov medzi mestom Nemšová a členmi SBUL Nemšová 15.12.2016
10.11.2016 Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat 10.12.2016