Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
28.12.2015 KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - užívanie časti vodnej stavby: Kanalizácia mesta Nemšová - stavba Ľuborča 14.01.2016
23.12.2015 OZNAM - informácia pre občanov v prípade mimoriadnych prípadov
21.12.2015 OZNAM - zberný dvor 04.01.2016
16.12.2015 UPOVEDOMENIE o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o DPS - L. Rýger 02.01.2016
16.12.2015 STAVEBNÉ POVOLENIE - Jaroslav Holeček a manž. 02.01.2016
16.12.2015 ROZHODNUTIE o prerušení územného konania - D. Štefánek a manž. 02.01.2016
16.12.2015 ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - pozemok v IBV Vlárska 01.01.2016
08.12.2015 DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - Zrubová chata ,,Walach" stavebníka Ing. Karola Prnu a manž. 25.12.2015
08.12.2015 ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti - Západoslovenská distribučná, a.s. 25.12.2015
25.11.2015 DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY pre stavebníka Lukáša Rýgera 11.12.2015
25.11.2015 ROZHODNUTIE - Zmena stavby pred jej dokončením - Nemšová - kanalizácia mesta 12.12.2015
23.11.2015 Návrh VZN č. /2015 o miestnych daniach 04.12.2015
23.11.2015 Návrh VZN č... / 2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová 04.12.2015
23.11.2015 Zámer zameniť majetok mesta Nemšová - PD Vlára Nemšová 10.12.2015
20.11.2015 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 10.12.2015
20.11.2015 NÁVRH VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 10.12.2015
19.11.2015 OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Nemšová - kanalizácia mesta" 06.12.2015
18.11.2015 Oboznámenie verejnosti - prerušenie elektriny v dňoch 03.12.2015 a 07.12.2015 08.12.2015
13.11.2015 OZNÁMENIE o začatí územného konania - Dominik Štefánek a manž. 29.11.2015
12.11.2015 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania zmeny dokončenej stavby - Jaroslav Holeček a manž. 28.11.2015