Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
23.12.2014 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania-H. Červeňanová 23.12.2014
15.12.2014 DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY- prístavba skladových priestorov-Ján Matejička 15.12.2014
08.12.2014 Štatistický úrad SR - Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov 08.12.2014
08.12.2014 OZNÁMENIE o možnosti nahliadnuť do podkladov rozhodnutia - Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky 08.12.2014
02.12.2014 OZNAM pre kupujúcich mestské pozemky na ul. Moravskej 02.12.2014
02.12.2014 OZNAM - prenájom dvoch mestských pozemkov 02.12.2014
01.12.2014 Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02.12.2014 - oboznámenie verejnosti 01.12.2014
01.12.2014 Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.12.2014 - oboznámenie verejnosti 01.12.2014
01.12.2014 OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby - Profi Service Truck, s.r.o. 01.12.2014
27.11.2014 ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti - Dalibor Janega 27.11.2014
27.11.2014 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - novostavba záhradnej chatky - Bc.Anton Andel 27.11.2014
27.11.2014 VZN č. 5/2014 o miestnych daniach 27.11.2014
26.11.2014 VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 26.11.2014
20.11.2014 Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - pozemky pod garážami 20.11.2014
18.11.2014 Kolaudačné rozhodnutie - 1 box garáže v bloku č. 4, Nemšová - Uličky 18.11.2014
12.11.2014 Výkup papiera - OZNAM 12.11.2014
12.11.2014 OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby - Ján Matejička 12.11.2014
10.11.2014 STAVEBNÉ POVOLENIE - LIDL prístupový chodník - SO 01 Komunikácia pre peších 10.11.2014
10.11.2014 STAVEBNÉ POVOLENIE - LIDL prístupový chodník - SO 02 Verejné osvetlenie 10.11.2014
04.11.2014 Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - nebytový priestor v KD v Trenčianskej Závade 04.11.2014