Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
03.05.2022 Zámer prenajať nebytový priestor - Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o.
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová č. 05/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová (ďalej len VZN č. 05/2018)
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 9/2018 zo 7
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová o určení názvu ulíc v mestskej časti Kľúčové – IBV Pod horou.
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová o držaní psov na území mesta
27.04.2022 Verejná vyhláška o začatí konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - "Parkovisko MK Sklárska"
21.04.2022 Oznámenie o doplnení návrhu v začatom územnom konaní
12.04.2022 Protest prokurátora
08.04.2022 Začiatok správneho konania - Výrub Spoločnosť Probyva s.r.o.
01.04.2022 Protest prokurátora 16.04.2022
01.04.2022 Rozhodnutie - Ľubomír Rýger 16.04.2022
01.04.2022 Protest prokurátora - Drazil s.r.o. 16.04.2022
31.03.2022 Stavebné povolenie - Štefaničák 15.04.2022
25.03.2022 Rozhodnutie - záhradný domček - Miroslav Fabuš
25.03.2022 Rozhodnutie - prístrešok - Miroslav Fabuš 10.04.2022
23.03.2022 Oznámenie o začatí konania - výrub 31.03.2022
18.03.2022 Upovedomenie o podanom odvolaní 03.04.2022
17.03.2022 Rozhodnutie - IBV Závadská 02.04.2022
17.03.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - rodinný dom - Martin Rozvadský 02.04.2022
17.03.2022 VZN č. 3/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová 01.04.2022