Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
21.06.2019 Okresný úrad Trenčín - Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania-Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry-TSK 08.07.2019
13.06.2019 Upovedomenie o pokračovaní správneho konania-ORYX-Regionálny úrad verejného zdravotníctva 29.06.2019
12.06.2019 Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová 28.06.2019
12.06.2019 Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2018 12.07.2019
12.06.2019 Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová
07.06.2019 Zámer previesť majetok mesta Nemšová - Jozef Kiačik a manž. 28.06.2019
07.06.2019 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová v k.ú.Kľúčové - Andrej Vojt 28.06.2019
07.06.2019 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová v k. ú. Ľuborča - Peter Mutňanský a manž. 28.06.2019
07.06.2019 Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s. 23.06.2019
06.06.2019 Rozšírenie prevádzky výkupňa druhotných surovín prevádzka Nemšová - Okresný úrad Trenčín
24.05.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Cyklochodníky mesta Nemšová úsek Ľuborča-Kľúčové" 09.06.2019
14.05.2019 Rozhodnutie o prerušení konania - záhradný bazén a altánok - Marianna Suchánková, Vladislav Suchánek 31.05.2019
14.05.2019 Rozhodnutie o prerušení konania - Marianna Suchánková, Vladislav Suchánek - oplotenie 31.05.2019
07.05.2019 Okresný úrad Trenčín - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby-Rekonštrukcia vodného zdroja HVL2 Nemšová 25.05.2019
02.05.2019 Výberové konanie - Materská škola, Odbojárov 188/8A, Nemšová 24.05.2019
02.05.2019 Výberové konanie - ZUŠ Nemšová, Ľuborčianska 2, Nemšová 24.05.2019
02.05.2019 Výberové konanie - Základná škola, J.Palu 2, Nemšová 24.05.2019
30.04.2019 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Fehers, s.r.o. 17.05.2019
29.04.2019 Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 15.05.2019
26.04.2019 Zámer prenajať časť pozemkov - ALEX N, s.r.o. 17.05.2019