Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
07.06.2022 ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcela č. 2516/10, Čorňáková
07.06.2022 ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcela č. 2, ANZAP s.r.o.
03.06.2022 Záverečný účet a hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Nemšová k 31.12.2021
31.05.2022 Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE - "Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská"
30.05.2022 Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE - "TN_A1_ES Trenčín - Skalka, úsek 23, SOK, VNV" - telekomunikačná líniová stavba
30.05.2022 Verejná vyhláška - Protest prokurátora proti rozhodnutiu správneho orgánu vo veci Rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby „Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová“
25.05.2022 Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE "Rodinný dom " - Rozvadský
25.05.2022 VZN MESTA NEMŠOVÁ č. 8 /2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová
25.05.2022 VZN č. 7/2022 o určení názvu ulíc v mestskej časti Kľúčové – IBV Pod horou.
25.05.2022 VZN MESTA NEMŠOVÁ č. 5 /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MESTA NEMŠOVÁ č. 05/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová
25.05.2022 VZN MESTA NEMŠOVÁ č.4 /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 z 28. 2. 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
25.05.2022 VZN MESTA NEMŠOVÁ č. 6/2022 O DRŽANÍ PSOV NA ÚZEMÍ MESTA
18.05.2022 Verejná vyhláška - OZNÁMENIE - DOPOSLANIE o Proteste prokurátora proti rozhodnutiu o predĺžení stavebného povolenia
10.05.2022 Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE - "Elektrická prípojka NN pre záhradu parcela č. 1854, KÚ Ľuborča"
10.05.2022 Informácia o materiálnej pomoci a použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nemšová pre vojnových utečencov z Ukrajiny
04.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021, VZN č. 6/2021
03.05.2022 Verejná vyhláška - "Rekonštrukcia plynovodov Nemšová - 1.SC"
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová v znení VZN č. 7/2012 a VZN č. 2/2019 (ďalej len „VZN 6/2012“)
03.05.2022 Zámer odpredať parcelu č. 3400 - Dalitrans s.r.o.
03.05.2022 Zámer prenajať plynárenské zariadenie - IBV Pod horou Kľúčové - SPP distribúcia a.s.