Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
08.10.2019 Stavebné povolenie - Elektrická NN prípojka pre RD - Ing. Anton Kučma, PhD. 24.10.2019
23.09.2019 PRO aukcie, s.r.o. - Oznámenie o dražbe č. 202019 - byt 22.10.2019
23.09.2019 PRO aukcie, s.r.o. - Oznámenie o dražbe č. 212019 - budova a pozemok 22.10.2019
23.09.2019 PRO aukcie, s.r.o. - Oznámenie o dražbe č. 182019 - byt 22.10.2019
23.09.2019 PRO aukcie, s.r.o. - Oznámenie o dražbe č. 192019 - byt 22.10.2019
22.08.2019 Upovedomenie o oprave zrejmej chyby v písaní-Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 07.09.2019
20.08.2019 Oznámenie o začatí konania zmeny dokončenej stavby - elektrická NN prípojka pre RD - A. Kučma 05.09.2019
19.08.2019 Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS - upovedomenie - M. Suchánková, V. Suchánek 04.09.2019
19.08.2019 Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS - upovedomenie - M. Suchánková, V. Suchánek 04.09.2019
15.08.2019 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP - Veľkosklad potravín LIDL Nemšová - rozšírenie a modernizácia - oznámenie o začatí konania 26.08.2019
05.08.2019 Stavebné povolenie na dočasnú stavbu - ,,Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová“ 21.08.2019
24.07.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor v Dome služieb v meste Nemšová 07.08.2019
19.07.2019 Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - Novostavba dvoch bytových domov v Nemšovej - Vlárska III 04.08.2019
19.07.2019 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Ranč 13, Nemšová 04.08.2019
08.07.2019 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
02.07.2019 Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru v Dome služieb 24.07.2019
02.07.2019 Územné rozhodnutie - SDP Kremeň-„Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výrobu mliečnych produktov, Nemšová“ 18.07.2019
28.06.2019 VZN č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová
28.06.2019 VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová
28.06.2019 Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ, MŠ a ZUŠ 28.07.2019