Verejné obstarávanie

Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia na ul. SNP

Oprava areálu letného kúpaliska

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác po ukončení výberového konania

Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia rozvodov ÚK CSS Nemšová, časť Slobodáreň, Odbojárov 7, Nemšová

Kultúrny dom súpisné č. 112/1 - oprava strechy

Výmena výplní otvorov v budove CSS, ul. Odbojárov 184/7, Nemšová

Propagácia - Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Dodávka el. energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - SCO EE 102013

Cyklotrasa Šidlíkové - Vlárska, Nemšová - II. etapa

Mesto Nemšová, Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, ako verejný obstarávateľ týmto zverejňuje v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadávanie zákazky (stavebné práce):