Prenájom a odpredaj majetku

Obchodná verejná súťaž - ,,Prenájom nebytového priestoru v budove Domu služieb"

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru ktorý pozostáva z jednej miestnosti o výmere 37,40 m2 a nachádza sa v budove Domu služieb so súpisným číslom 167 na ulici SNP v Nemšovej.

Obchodná verejná súťaž - Prenájom areálu NTS

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom „areálu Nemšovského telovýchovného spolku“.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová

Mesto Nemšová má zámer odpredať pozemky vo výlučnom vlastníctve Mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Ing. Antonovi Kučmovi, PhD., bytom Janka Palu 6/11, 91441 Nemšová za kúpnu cenu 20 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 3580 €.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Nemšová má zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 67/1 trvalé trávne porasty o výmere 233 m2, vytvorenú na základe geometrického plánu č. 45682925-57/2018 z pozemku, E KN parcely č. 1236/3 ostatné plochy o výmere 723 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 458, katastrálne územie Trenčianska Závada, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve Mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Ing. Stanislavovi Gabrišovi, bytom Podhorská 1496/64, 91441 Nemšová za cenu 20 €/m2, čo pri výmere pozemku predstavuje celkovú kúpnu cenu 4660 €.

Obchodná verejná súťaž - „Prenájom nehnuteľnosti –nebytový priestor v areáli Letného kúpaliska“

Mestský podnik služieb vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: nebytový priestor v budove kúpaliska so súpisným číslom 93 na C KN parcele č. 1898/4 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 4051 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.Prenajímaný priestor je samostatne prístupný s celkovou podlahovou plochou 250 m2 (podlahová plocha je orientačná, jej presná výmera bude upravená po predložení projektovej dokumentácie)

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová - pozemok Moravská

Lehota na doručenie cenových ponúk- do 04.04.2018 do 11,30 hod. – cenovú ponuku treba predložiť v podateľni mestského úradu v Nemšovej alebo poštou na adresu Mestský úrad, ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová v zalepenej obálke s poznámkou „Neotvárať - cenová ponuka pozemok Moravská“.

Obchodná verejná súťaž „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej“

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti:„časť nebytového priestoru č. 9-6 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 233/5 na ulici Odbojárov 8 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 3947 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.

Obchodná verejná súťaž „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 189 v Nemšovej“

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: „časť nebytového priestoru č. 9-1 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 189 na C KN parcele č. 233/7 na ulici Odbojárov 6 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 2565 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová formou nájmu- Peter Topák - ROMI

Ide o prenájom časti pozemku na trhovisku na ulici Janka Palu v Nemšovej, kde má Peter TOPÁK - ROMI svoju prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. Žiadateľ má záujem uvedený priestor uzatvoriť, čo bude slúžiť k skvalitneniu poskytovaných služieb.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. Vladislav Suchánek

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová, ktorý užívali vlastníci susednej nehnuteľnosti – Ing. Vladislav Suchánek a manželka Mariana. Po smrti pána Suchánka požiadala o odpredaj pani Suchánková so synom.Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok je oplotený, je súčasťou dvora a nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Mlynský náhon

Pozemok tzv. Mlynského náhonu bol v minulosti potok s množstvom ramien, ktorý prechádzal cez Nemšovú. Postupne sa voda z potoka stratila a mesto nemá možnosť tieto pozemky využiť v rámci samosprávnych činností, tieto pozemky sa z veľkej časti nachádzajú vnútri súkromných pozemkov, sú oplotené a dlhodobo užívané, so súkromnými pozemkami tvoria celok a odpredajom iným záujemcom by mesto poškodilo terajších užívateľov.

Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“

Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“