Pozor zmena - upravené úradné hodiny

Späť

Milí obyvatelia mesta Nemšová, dovoľte mi vás v súvislosti s opatreniami k zníženiu rizika šírenia koronavírusu COVID-19 požiadať, aby ste pri komunikácií s MsÚ Nemšová a s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová využívali v prvom rade elektronickú a telefonickú formu kontaktu a tým znížili riziko šírenia uvedeného vírusu.  Aby sme boli v tomto úsilí úspešní, potrebujeme byť v prvom rade zodpovední voči sebe a svojmu okoliu. Za veľmi dôležité však považujem správať sa adekvátne a zodpovedne
a nepodliehať panike. 

Za pochopenie vopred ďakujem.

Ing. Rudolf Kúkel, PhD

prednosta MsÚ

.............................................................................................................................

Vážení občania, oznamujeme vám, že od stredy 18. marca 2020 do odvolania bude MsÚ Nemšová fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere.

 

Mestský úrad Nemšová je od 18. 03. 2020 do odvolania pre verejnosť uzatvorený, budú vybavené len tie stránky (obyvatelia mesta Nemšová), ktoré sú neodkladné a nie je ich možné vybaviť telefonicky alebo elektronicky a to len v čase:

V pondelok v čase od 12.00 do 15.00 hod.

V stredu v čase od 14.00 do 17.00 hod.

V piatok v čase od 12.00 do 14.00 hod.

 

Podateľňa v tomto čase bude prijímať len neodkladné podania (prízemie MsÚ).

Činnosť matriky sa obmedzí len na niektoré úkony (napr. týkajúce sa úmrtia). Nutná je dohoda vopred s matrikárkou na telefónnom čísle: 032 6509 613 alebo 0918 876 668.

V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta, prosíme, aby si klient priniesol vlastné pero a zároveň myslel aj na ochranu tváre pri kontakte s pracovníkmi – platí zákaz vstupu bez použitia rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy.

Informácia určená žiadateľom o vydanie stavebného povolenia, územného, kolaudačného a iného rozhodnutia, ktoré sú vydávané v zmysle stavebného zákona.

 

Ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním, ktoré boli žiadateľom oznámené na najbližšie týždne, sú odročené do odvolania mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR.

O nových termínoch obhliadok a pojednávaní budú účastníci konaní, dotknuté orgány a organizácie informovaní individuálne.

Za pochopenie ďakujeme!