Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2014

Názov VZN
na stiahnutie
VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová Stiahnuť/pdf/ Príloha č.1/pdf/
Príloha č.2/pdf/
Príloha č.3/pdf/
VZN č. 5/2014 o miestnych daniach
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 4/2014 o zmene a doplnení VZN č. 7/2011 mesta Nemšová o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠSZČ,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 3/2014 o doplnení a zmene VZN č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny VZN č. 11/2011
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 2/2014 o zmene a doplnení VZN č. 10/2012 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 1/2014 o doplnení VZN č. 9/2012 o miestnych daniach
Stiahnuť/pdf/

Rok 2013

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 1/2013 o držaní psov
Stiahnuť/pdf/
Príloha

Rok 2012

VZN č. 11/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová Stiahnuť/pdf/
VZN č. 10/2012 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
Prílohy 1 a 2
Príloha č. 3
VZN č. 9/2012 o miestnych daniach
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová Stiahnuť/pdf/
VZN mesta Nemšová č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
Cenníky mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
Cenník - Požiarna zbrojnica v Kľúčovom
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 5/2012 o spôsobe rozhodovania a opravnom prostriedku proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnej činnosti Stiahnuť/pdf/
VZN č.4/2012 - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č.3/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová Stiahnuť/pdf/
VZN č. 1/2012 o odpadoch
Stiahnuť/pdf/

Rok 2011

VZN č. 12/2011 o zmene a doplnení VZN č.8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č.11 o zmene a doplnení VZN č. 7/2011 mesta Nemšová o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠSZČ,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ.
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 10/2011 o doplnení VZN č. 8/2011 o podmienkach prenajímania
bytov vo vlastníctve mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 8/2011 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 7/2011
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť šk. klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN Mesta Nemšová č. 5/2011 o povodňových plánoch záchranných prác PO
a FO podnikateľov na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 3/2011 o určení názvu ulíc v IBV Ohrádky Stiahnuť/pdf/
VZN č. 2/2011 Mesta Nemšová o držaní psov na území Mesta Nemšová o
zmene VZN č. 1/2007 o držaní psov na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 1/2011 o doplnení a zmene VZN č. 18/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia
so sídlom na území mesta Nemšová - ZRUŠENÁ
Stiahnuť/pdf/

Rok 2010

VZN č. 21/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 20/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o miestnych daniach
Stiahnuť/pdf/

Rok 2009

VZN Mesta Nemšová č. 19/2009 o určení názvu ulíc v MČ Nemšová
- IBV Vlárska III
Stiahnuť/pdf/
VZN Mesta č. 18/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Nemšová - ZRUŠENÁ
Stiahnuť/pdf/
VZN mesta Nemšová č. 16/2009 - zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Nemšová-ZRUŠENÉ
Stiahnuť/pdf/
VZN mesta Nemšová č. 12/2009 o určení miest na vylepovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/

Rok 2008

VZN mesta Nemšová č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré VZN Mesta Nemšová
v súvislosti so zavedením meny euro v SR
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 7/2008 o miestnych daniach
Stiahnuť/pdf/

Rok 2007

VZN č. 4/2007 - Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/
VZN č. 1/2007 o držaní psov na území mesta Nemšová
Stiahnuť/pdf/

Rok 2006

VZN č. 15/2006 o správe údržbe a prevádzkovaní pohrebísk a domov smútku
na území mesta
Stiahnuť/pdf/

Rok 2005

VZN mesta Nemšová č. 11/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele
Stiahnuť/pdf/
VZN mesta Nemšová č. 10/2005 o ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia
malými zdrojmi znečistenia
Stiahnuť/pdf/
VZN mesta Nemšová č. 9/2005 o určení názvu ulíc v mestskej časti
Ľuborča - Čerešňový sad
Stiahnuť/pdf/
VZN mesta Nemšová o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Nemšová č.1/2005
Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2005 zo dňa 3. 4. 2006
Stiahnuť/pdf/
Stiahnuť/pdf/

Rok 2004

VZN Mesta Nemšová č. 3/2004 o školskom obvode v meste Nemšová Stiahnuť/pdf/

2002

VZN č. 37/2002 o odpadoch - ZRUŠENÁ
Stiahnuť/pdf/

Rok 1998

VZN mesta Nemšová č. 29/1998 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na príležitostných trhoch
Stiahnuť/pdf/
VZN mesta Nemšová č. 28/1998 , ktorým sa stanovuje trhový poriadok
Doplnok č. 1 k VZN č. 28, ktorým sa stanovuje trhový poriadok
Stiahnuť/pdf/
Stiahnuť/pdf/
VZN mesta Nemšová č. 27/1998 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
Stiahnuť/pdf/

1995

VZN mesta Nemšová ,, O verejných kultúrnych a spoločenských podujatiach
na území mesta Nemšová," z roku 1995
Stiahnuť/pdf/

Rok 1993

VZN mesta Nemšová č. 7 zo dňa 22. 2. 1993 o kontrole vykonávanej
mestskou samosprávou
Stiahnuť/pdf/