Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 - 2020 platný do 31.12.2023