Demografia

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Prehľad migrácie od 1.1.2012 do 31.12.2012

Počet obyvateľov mesta celkom:
6.295 z toho : mužov 3.112, žien: 3.183

Podľa častí mesta:
Nemšová: 4.040

Ľuborča: 1.327

Kľúčové: 669

Tr. Závada: 259

Počet narodených detí: 69

Počet prihlásených občanov: 82

Počet úmrtí: 54

Počet odhlásených občanov:67

Z toho mimo územia SR: 2

Celkový prírastok: 151

Celkový úbytok: 121

V Nemšovej, 29.1.2013

Veková štruktúra obyvateľstva k dátumu 31. 12. 2011

  2007 2008 2009 2010 2011
stav k 31.12.2011 6240 6271 6271 6276 6259
muži 3100 3111 3109 3109 3091
ženy 3140 3160 3162 3167 3168

 

roky 2007 2008 2009 2010 2011
prisťahovaní 88 84 65 69 68
narodení 65 68 56 67 67
vysťahovaní 54 73 70 69 94
zomrelí 52 48 51 62 58

 

  od do počet
Počet obyvateľov 0 3 191
Počet obyvateľov 3 6 184
Počet obyvateľov 6 15 528
Počet obyvateľov 15 18 212
Počet obyvateľov 18 60 4056
Počet obyvateľov 60 300 1088
spolu     6259


Počet obyvateľov: 6 193 ( k 1.12. 2006)


Mesto Nemšová je najmladším a zároveň rozlohou aj najmenším vyhláseným mestom na Považí.


Tabuľka 2: Vývoj počtu obyvateľov mesta v rokoch 2003-2006

 

Roky

2003

2004

2005

2006

Stav k 31.12. 6220 6220 6190 6193
Muži 3080 3090 3071 3069
Ženy 3140 3130 3119 3124

 

Graf 2: Vývoj počtu obyvateľov v Nemšovej

Aktuálny stav počtu obyvateľov v meste Nemšová k 31.12. 2006 bol spolu 6 193 obyvateľov, z toho 3 069 mužov a 3 124 žien.

Tabuľka 4: Migrácia obyvateľstva k 31.12. príslušného roka

 

Roky

2003

2004

2005

2006

Prisťahovaní 40 60 70 60
Vysťahovaní 53 69 83 64
Migračné saldo -13 -9 -13 -4

 

Zdroj: MsÚ Nemšová

Trend v migrácii obyvateľstva ukazuje, že pre obdobie rokov 2003-2006 bola charakteristická prevaha migrácie nad imigráciou obyvateľstva.

Graf 3: Vývoj demografického a migračného salda v r. 2003-2006