UPOZORNENIE - Upozorňujeme občanov na zvýšené riziko úrazov v súvislosti s výstavbou opticke

Budovanie optickej siete na území mesta Nemšová

Na území mesta Nemšová sa realizuje výstavba novej optickej siete. Investor buduje optickú sieť po vytýčených trasách v zmysle stavebného povolenia. Vzhľadom na prebiehajúce práce sa investor rozhodol zriadiť optickú prípojku nie len na hranice pozemkov, ale až priamo ku rodinnému alebo bytovému domu na jeho náklady, teda bezplatne pre koncových účastníkov. Ak koncový účastník požaduje vybudovanie optickej prípojky je potrebné, definovať možnú trasu prípojky od hranice pozemku po rodinný alebo bytový dom. Následne bude zriadený výkop a uložená chránička pre optické vlákno. V prípadne, že majiteľ objektu v minulosti uvažoval nad zriadením takejto prípojky a má v zemi uloženú chráničku, ktorú je možné na tento účel použiť, je potrebné odkonzultovať toto riešenie so stavbyvedúcim. Pripojenie jednotlivých zariadení inštalovaných v domácnosti k novovybudovanej optickej sieti bude zriadené až po podpise novej účastníckej zmluvy s dodávateľom služby. Súčasné zmluvy o pripojení zostávajú platné, ako aj spôsob pripojenia. Ak domácnosť alebo majiteľ objektu nepožaduje optickú prípojku, nebude realizovaná, bude však dostupná na hranici pozemku.

 

Investor:             Slovak Telekom a.s.

Zhotoviteľ:         SUPTel s.r.o.

Stavbyvedúci:   Ing. Vladimír Ďuraj, tel.č. 0903 406 958

 

 Harmonogram prác:

Uzol 1 - ul. Slovenskej armády, Púchovská, Revolučná, Obrancov mieru, Duklianska, 9. mája

Termín realizácie: jún 2022 – september 2022

Uzol 2 - ul. Karpatská, Považská, SYSTEM TUBE

Termín realizácie: september 2022 – október 2022

Uzol 3 – ul. Osloboditeľov (novšie bytové domy), Moravská, Slovenskej armády (DALIOIL...)

Termín realizácie: júl 2022

Uzol 3 – ul. Osloboditeľov (staršie bytové domy)

Termín realizácie: september 2022

 Zároveň na území mesta prebiehajú terénne úpravy (vyspravenie ciest, chodníkov a spevnených plôch) do stavu, ako boli pred realizáciou diela.

 Upozorňujeme občanov na zvýšené riziko úrazov v súvislosti s výstavbou optickej siete - za stavbu ako aj bezpečnosť na nej plne zodpovedá investor:  

Slovak Telekom a.s.

Všetky aktuality