13. júl 2022 Deratizácia na území mesta Nemšová a mestských častí Ľuborča, Kľúčové a Trenčia

Deratizácia na území mesta Nemšová a mestských častí Ľuborča , Kľúčové a Trenčianska Závada.
  
 

Mesto Nemšová v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a  objektov v majetku mesta   v termíne 13.07.2022.


Deratizáciu vykoná firma Ing. Robert Černý- SAROČ, Trenčianska 82/21, 018 51                          Nová Dubnica.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách a zabránili kontaktu zvierat s návnadami.

Povinnosť platí nielen pre mesto

Zároveň vyzývame všetky bytové družstvá, bytové spoločenstvá, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta Nemšová a mestských častí - Ľuborča,

Kľúčové a Trenčianska Závada ako aj vlastníkov bytových domov a objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov,  aby si splnili povinnosť v zmysle § 51 ods. 1 písm. a/ a § 52 ods. 1 písm. k/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a  zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov  –  deratizácie                             (§ 12 ods. 2 písm. e/) svojich objektov, ich okolia  a prípojok kanalizácie pred objektmi.

 


Žiadame obyvateľov, aby neprikrmovali túlavé zvieratá a neodkladali zvyšky potravín mimo smetných nádob. Tieto potraviny sa stávajú lákadlom pre hlodavce. Ak ste  zaevidovali zvýšený výskyt hlodavcov na verejných priestranstvách, nahláste to na Mestský úrad v Nemšovej -   Oddelenie správne, soc. vecí a životného prostredia Tel. 0918 876 695.

Na základe ohlásení bude v týchto lokalitách zabezpečená intenzívnejšia deratizácia.

 

Všetky aktuality