Služby občanom | Mestské Knižnice

Mestské Knižnice

KNIŽNICA NEMŠOVÁ

Kultúrne centrum Nemšová

Helena SPIŠIAKOVÁ vedúca knižnice
Tel.: 032/ 6598 386
E-mail: kniznica@nemsova.sk

Knižnica v Nemšovej sídli v budove Kultúrneho centra. Vo svojej bibliotéke má viac ako 13 tisíc kníh a zviazaných periodík. V roku 2007 bolo v knižnici zaevidovaných 1 243 čitateľov. V tomto roku knižnica vypožičala 18 524 zväzkov kníh a navštívilo ju 6 896 návštevníkov, čo je viac ako celkový počet obyvateľov mesta (6 193 obyvateľov- údaj z roku 2006).


OTVÁRACIE HODINY


Pondelok – štvrtok od 12. 00 – do 18. 00 hod.
Piatok od 13.00 – do 19.00 hod.


ČLENSKÉ POPLATKY

(platné od 1.1. 2010)


Poplatky Mestskej knižnice Nemšová v EUR

Cenník služieb Mestskej knižnice NemšováKategória


Členské v

SKKČlenské v

EUR 

(pozn. 1)


Žiaci a študenti ZŠ, SŠ a

40,-
1,33
Dôchodci
40,-
1,33


Dospelí

80,-
2,66

konverzný kurz stanovený NBS 30.126 Sk

Internetové služby

čas
SKK
EUR
0 - 20
10,-
0,33
30 minút
15,-
0,50
45 minút
25,-
0,83
60 minút
30,-

1 €

konverzný kurz stanovený NBS 30.126 Sk
 


MESTSKÁ KNIŽNICA KĽÚČOVÉ

Trenčianska 41, 914 41 Nemšová
vedúca Antónia KULICHOVÁ

MESTSKÁ KNIŽNICA TR. ZÁVADA

Kúty 21, 914 41 Nemšová
Vedúca Emília ŽÁRSKAMESTSKÁ KNIŽNICA  V NEMŠOVEJ
 
Správa o činnosti za rok 2009
 
 

         Mestská knižnica v Nemšovej sa riadi plánom činnosti, zameriava sa na výpožičnú a bibliografickú činnosť, spolupracuje so základnými školami. Zriaďovateľom Mestskej knižnice je Mestský úrad Nemšová.

 

       Mesto Nemšová má 6 271 obyvateľov. Podľa jednotlivých mestských častí nasledovne: Nemšová- 4 022, Ľuborča - 1 319, Kľúčové - 666, Trenčianska Závada - 264. Mestské časti Kľúčové a Trenčianska Závada majú svoje vlastné knižnice.

     V roku 2009 bolo v knižnici zaevidovaných 1 316 čitateľov, prírastok za rok 2009 je 33 nových čitateľov, z toho 20 detí do 15 rokov, 2 čitatelia od 15 -19 rokov a 11 dospelých. Z celkového počtu obyvateľov to činí 20,98% čitateľov.   

      Finančné prostriedky knižnica čerpá z rozpočtu mesta Nemšová. Na nákup kníh a periodík bolo vyčlenených 4 062 €.V roku 2009 zakúpila knižnica  385zv. kníh v celkovej hodnote 3 630,37 €, spolu s darovanými knihami tak pribudlo do knižného fondu 392 kníh. Podľa tematického začlenenia to bolo 151 zv. beletrie pre dospelých, 129 zv. náučnej literatúry pre dospelých,  84 zv. literatúry pre mládež a 28 zv. náučnej literatúry pre mládež. Z edície Knižnica slovenskej literatúry nám vydavateľstvo Kaligram poslalo z prostriedkov Ministerstva kultúry SR bezplatne 6 zväzkov povinnej literatúry pre mládež.  Prózu  "Služobné tajomstvá"- sme dostali ako dar MsÚ od známej autorky Kataríny Hudecovej z Trenčianskych Teplíc.

    Knižnica odoberá šesť periodík, z toho jedno pre mládež (Učiteľské noviny, Sme, Trenčianske noviny, Život, Slovenka, Kamarát).

     K 31.12. 2009 mala knižnica 13 963 zväzkov kníh. Na jedného obyvateľa pripadá 3,47 zv. kníh. Na jedného čitateľa je to 10,61 zv. kníh. Úbytok  KJ stratou, alebo poškodeným tvorí 15 zväzkov.  V roku 2009 knižnica vypožičala 16 273 zv. kníh. V roku 2009 bolo v knižnici 5 891 návštevníkov, z toho 2 603 detí do 15 rokov.

       Výpožičná doba v Mestskej knižnici je nasledovná: pondelok- štvrtok 6                   hodín (12.00 - 18.00), piatok 6 hodín (13.00 - 19.00) v sobotu a nedeľu je knižnica zatvorená. Knižnica pracovala nepretržite po celý rok.

 

      Činnosť knižnice sa prejednáva na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

 
 
     V Nemšovej, 27.01.2010                                                      MsK Nemšová

                                                                                                           Spišiaková