Služby občanom | Charitatívno - sociálne centrum Nemšová

Charitatívno - sociálne centrum Nemšová

Mierové námestie č. 3, 914 41 Nemšová, č. t. 65 89 052

Margita ŠUMICHRASTOVÁ
vedúca
Tel.: 0907 624592

SLUŽBY

Charitatíva služba v rodinách:
a) opatrovateľská služba
b) návštevná služba
c) duchovná služba
d) sociálno- právne poradenstvo

Charitatívna služba v rodinách je poskytovaná osamelo žijúcim osobám a občanom, ktorí v mieste bydliska nemajú príbuzných alebo ochotných susedov, ktorí by sa mohli o nich postarať. Centrum poskytuje službu aj osobám materiálne či duchovne núdznym.
Ťažiskom činnosti je opatrovateľská služba, na ktorú nadväzujú ostatné služby. V prípade potreby poskytujeme služby aj po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na báze dobrovoľnosti a spolupráce dobrovoľníkov Farskej charity Nemšová. a) opatrovateľská služba :
  • je poskytovaná v zmysle § 15 zák. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
  • nákupy, práce spojené s udržiavaným domácnosti, donáška obedov, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, príprava olovrantov a večerí, pranie, žehlenie osobnej bielizne, pomoc pri hygiene

b) návštevná služba:
  • je určená našim klientom, ktorí žijú osamelo, alebo sú prechodne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach.

c) sociálna služba:
  • zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím v zmysle Prílohy č. 1 k zákonu č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
  • sprievod na vybavenie úradných alebo závažných súkromných záležitostí,
  • spolupráca s lekármi klientov, sprievod na lekárske vyšetrenia, predpis, výber a donáška liekov a zdravotných pomôcok.

d) duchovná služba:
  • spočíva v sprevádzaní klientov na jeho životnej ceste s prihliadaním na jeho duchovné potreby a žiadosti.
  • sprevádzanie klienta na bohoslužby, sprostredkovanie služby kňaza (sviatosť zmierenia a podanie svätého prijímania ).

e) sociálno-právne poradenstvo:
  • je určené ľudom v sociálnej a hmotnej núdzi
  • poskytovanie poradenstva pri vybavovaní sociálnych dávok, príspevku na bývanie, zdravotníckych pomôcok, zdravotných kompenzácií, vyživovacej povinnosti a v majetkových záležitostiach.


Úradné hodiny


OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA


Pondelok až piatok
8.00 - 10.00 hod.
14.00 - 16.00 hod.
V čase od 10.00 do 14.00 hod. sme v teréne ( u klientov )


SOCIÁLNE PORADENSTVO


Utorok
8.00 - 11.00 hod.
14.00 - 16.00 hod.

Štvrtok
8.00 - 11.00 hod.
14.00 - 16.00 hod.


ZVOŇTE 3 x. ĎAKUJEME (sídlo vo budove Farského úradu)


CHSC je nezisková organizácia, ktorá vznikla 1. januára 2000. Jej priamym nadriadeným je DIECÉZNA CHARITA NITRA, patriaca pod Biskupský úrad. Má 3 zamestnancov. V súčasnosti sa centrum stará o 17 klientov.